THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Thu nhập mong muốn:
I/ Thông tin chung:
Tình trạng hôn nhân:
Anh/Chị biết thông tin tuyển dụng của Cty qua:
Anh/Chị có khả năng đi công tác xa không?
II/ Quá trình đào tạo:
1. Văn bằng, chứng chỉ đào tạo:
2. Ngoại ngữ và Tin học:
Ngoại ngữ
Tin học
III/ Năng lực làm việc:
IV/ Kinh nghiệm làm việc và công tác:
V/ Hiểu biết về công ty:
VI / Nguồn kiểm tra:
Anh/Chị vui lòng nêu tên và địa chỉ của 02 người không phải là người thân trong gia đình có thể cung cấp thông tin về Anh/Chị cho Công ty.
Scroll to Top